Bij de verkoop van uw webwinkel maakt u hopelijk een boekwinst. Afhankelijk van de wijze van overdracht en de juridische bedrijfsvorm waar u mee onderneemt, zal de Belastingdienst over deze boekwinst willen afrekenen. Er is echter een manier om deze afrekening uit te stellen en zelfs te beperken. In dit artikel lichten we de herinvesteringsregeling verder toe. 

Boekwinst

Wanneer u uw onderneming verkoopt door middel van een aandelentransactie (B.V.) dan geniet u veelal van deelnemingsvrijstelling. U hoeft over eventuele winst bij verkoop dan niet af te rekenen met de Belastingdienst. Wanneer er vanuit een VOF of een eenmanszaak wordt ondernomen, draagt u bij een bedrijfsovername uw webwinkel over via een activatransactie. En in tegenstelling tot een aandelentransactie (B.V.) geniet u dan niet van deze vrijstelling De Belastingdienst zal dan graag met u willen afrekenen over de eventuele boekwinst die u met de verkoop heeft gemaakt.

Deze boekwinst is het verschil tussen de prijs die de koper betaalt voor uw webwinkel (de prijs) en de waarde van de activa op uw balans (de boekwaarde). 

(indien een B.V. niet in het geheel wordt overgedragen, maar alleen een activiteit zoals een webshop, dan is er ook sprake van een activatransactie en boekwinst)

De boekwinst herinvestering middels herinvesteringsreserve

Om deze boekwinst te realiseren heeft u waarschijnlijk hard moeten werken. Als er regelingen zijn, om de afdracht hierover aan de Belastingdienst uit te stellen of deze te beperken, dan is dat het overwegen waard! De regeling waar u dan naar zou kunnen kijken is de herinvesteringsregeling.  Door gebruik te maken van deze regeling kunt u door te herinvesteren de belastingheffing op boekwinsten uitstellen. U legt met deze regeling als het ware een herinvesteringsreserve aan.

De beste manier om aan deze heffing te ontkomen is door de verkoop middels een aandelentransactie, maar daarvoor is het meestal te laat wanneer u al richting een deal gaat. Er is de mogelijkheid om een onderneming (eenmanszaak of VOF bijvoorbeeld) onder te brengen in een B.V. via een zogenaamde geruisloze inbreng. U profiteert dan bij verkoop dus wél van de deelnemingsvrijstelling, maar u moet wel eerst tot 3 jaar na de inbreng wachten voordat deze regeling ook voor u geldt!

Herinvesteringsreserve inrichten

Puur en alleen een B.V. oprichten om op korte termijn te kunnen genieten van deelnemingsvrijstelling, behoort dus niet tot de mogelijkheden. Wat wel kan, is om op dezelfde wijze (binnen één jaar) een B.V. op te richten en in deze onderneming een herinvesteringsreserve te vormen voor de boekwinsten op de verkochte activa. De Belastingdienst stelt hier voorwaarden aan, maar als u daar aan voldoet is het mogelijk om de volgende 3 jaar deze gereserveerde boekwinst in mindering brengen op nieuw te kopen (bedrijfs)middelen. Het gevolg is dat u niet ineens bij de Belastingdienst hoeft af te rekenen, maar gespreid over een langere periode.

Een herinvesteringsreserve rekenvoorbeeld van de Belastingdienst

Stel de hoogte van de herinvesteringsreserve is € 5.000. U investeert voor € 30.000 in een nieuw bedrijfsmiddel. De restwaarde van dit bedrijfsmiddel is € 10.000. De afschrijving is 20% per jaar. De afschrijving per jaar bedraagt dan:

  • zonder 1e afboeking op de aanschafprijs: 20% van (€ 30.000 - € 10.000) = € 4.000
  • met 1e afboeking op de aanschafprijs: 20% van (€ 30.000 - € 5.000 - € 10.000) = € 3.000

Doordat u een lager bedrag afschrijft in de volgende jaren en daardoor in die jaren meer winst zult maken, betaalt u in die jaren meer winstbelasting. Echter we weten allemaal dat toekomstig geld minder waard is dan huidig geld, dus dit is een interessante regeling om gebruik van te maken als u aan de voorwaarden voldoet! 

Concluderend is het voordeel van de herinvesteringsreserve dat u niet ineens fiscaal hoeft af te rekenen bij de Belastingdienst, maar de heffingen gespreid over een langere periode betaalt als gevolg van een lagere afschrijving. 

Kijk hier voor meer informatie over e-commerce bedrijfsovernames