Revenue based financing is een fenomeen dat de laatste jaren is overgewaaid uit de Verenigde Staten, waar inmiddels een grote industrie is ontstaan rondom deze nieuwe wijze van financiering. Hoewel initieel bedoelt als groeikapitaal voor jonge  bedrijven, worden inmiddels ook overnames van (groeiende) ondernemingen gefinancierd middels revenue based financing.

Voor een bedrijfsovername zijn diverse vormen van financiering mogelijk. In de praktijk is te zien dat niet alle manieren even voor hand liggen bij de overname van een online bedrijf. Zo zijn banken terughoudend met het verstrekken van een reguliere banklening voor de financiering van overgenomen goodwill. En laat de gemiddelde webwinkelovername nou net voor een groot deel uit goodwill bestaan! Kopers kijken dus vaak naar de beschikbare financieringsalternatieven, waarbij ook revenue based financing een optie is. In dit artikel wordt uitgewerkt wat revenue based financing precies is, wat de voordelen en de nadelen ervan zijn en de opties voor overnames.

Wat is revenue based financing?

Revenue based financing is een vorm van een lening waarvan de omvang is gebaseerd op de omzet ('revenue'). Het geleende bedrag wordt in deze structuur terugbetaald met maandelijkse betalingen die zijn gebaseerd op een afgesproken percentage van de per maand ontvangen kasstroom (cash).  Deze afbetalingen bewegen dus mee met de omvang van de ontvangen cash en zijn dus variabel. Minder cash inkomsten in een maand, betekent dan ook een lagere afbetaling in die maand. Maar let wel: de rente over de totale som loopt dan natuurlijk wel op. Deze variabele maandelijkse betalingen lopen door totdat de afgesproken som is afbetaald. 

Hoe sneller een bedrijf groeit, hoe eerder de lening is afbetaald. Revenue based financing (RBF) werd oorspronkelijk dan ook vooral veel gebruikt in de start-up wereld, waar groeikapitaal nodig is en hoge groeicijfers in het verschiet liggen. Tegenwoordig wordt RBF ook gebruikt voor de financiering van bedrijfsovernames, waarover later meer.

De kenmerken van revenue based financing

Om gebruik te kunnen maken van revenue based financing moet rekening worden gehouden met een aantal zaken. Niet iedere webwinkel en niet iedere overname zal geschikt zijn. Houdt u in ieder geval rekening met:

  • Revenue based financing gaat om beperkte bedragen: denk aan 4 keer de maandomzet of 1/3 van de brutomarge per jaar.
  • De terug te betalen som (ook wel de 'terugbetalingscap' genoemd) hangt af van de risico's en het afgesproken maandelijkse terugbetalingspercentage. Houd er rekening mee dat deze 1,5 tot 2 keer de geleende som kan bedragen, gerekend over de volledige looptijd inclusief alle rentebetalingen.
  • Net zoals bij andere leningen zijn de rentekosten wel fiscaal aftrekbaar.
  • Persoonlijke garanties worden niet gevraagd en de revenue based financing lening is achtergesteld bij de bank.
  • Over het algemeen wordt er in 48-60 maanden volledige afbetaling verwacht.
  • Of uw (over te nemen) bedrijf voldoet wordt bepaald door de huidige en de verwachte toekomstige kasstromen: er moet natuurlijk wel ruimte zijn om de maandelijkse afbetalingen te kunnen doen. 

Wat zijn de voordelen van revenue based financing?

Het grootste voordeel van revenue based financing is dat het een lening is (vreemd vermogen), dat zich m.b.t. de afbetalingen gedraagt als eigen vermogen: immers de afbetalingen variëren mee met de cash inkomsten van het bedrijf, maar dat op de balans wel staat opgenomen als vreemd vermogen. Het resultaat hiervan is dat het rendement op het eigen vermogen relatief hoger wordt (net als het risico overigens). Dit fenomeen noemt men ook wel 'leverage'. 

Andere voordelen zijn dat een lening volgens het revenue based financing principe wordt aangeboden door partijen die meestal snel (binnen 2 weken) kunnen schakelen en een aanbod (of afwijzing) kunnen verschaffen. De structuur is verder flexibel voor wat betreft de afbetalingen en de belangen van de 'investeerder' (de verstrekker van de RBF lening) zijn in lijn: beide willen dat de onderneming snel groeit zodat de lening snel kan worden afbetaald. En hoe sneller dat gebeurt, hoe hoger de waardecreatie voor de ondernemer.

Daarnaast vraagt de verstrekker van een RBF financiering niet om persoonlijke borgstellingen, waar een bank dat bijvoorbeeld wel doet. Gaat uw onderneming failliet, dan heeft u daar in privé ook last van. Bij revenue based financing is dat niet het geval.

Wat zijn de nadelen van revenue based financing?

Vergeleken met een reguliere banklening (als die kan worden verkregen) vallen vooral de relatief hoge kosten op. De verstrekker van revenue based financing neemt risico en wil dat uiteraard terugzien in de rentebetalingen. Uitgaande van een terugbetalingscap van 1,5 - 2 keer de hoofdsom kunt u uitgaan van een effectief rentepercentage dat al snel 15% bedraagt. Bij een onderneming die inderdaad zo snel groeit als verwacht, zal dit te overzien zijn (omdat de totale som beperkt is tot 4 keer een historische maandomzet), maar voor bedrijven die de groeiverwachtingen niet waar maken, kan dit stevig zijn.

Revenue based financing voor een bedrijfsovername

Hoewel revenue based financing vooral wordt gebruikt als groeikapitaal voor startups, wordt deze wijze van financiering ook aangeboden voor bedrijfsovernames, waaronder webshopovernames. Reken er wel op dat uw onderneming en de over te nemen webwinkel goed door de mangel zullen worden gehaald (due diligence) door de verstrekker en dat hier zeker van uw kant ook een tijdsinvestering van zal worden verwacht. Maar bedenk dat het resultaat hiervan (positief of negatief) in beide gevallen leerzaam zal zijn: bij een afwijzing worden ook de pijnpunten van de over te nemen onderneming nog eens duidelijk. 

Is RBF de juiste keuze?

Zolang de overgenomen webwinkel de groeiverwachtingen waar maakt, lijkt revenue based financing een interessante wijze van financieren voor een webshopovername: ten opzichte van investeerders (die een aandeel in het eigen vermogen verwachten) is het goedkoper, er is geen verwatering van aandeel en de druk m.b.t. een verwachte exit is minder. Maar een banklening is goedkoper. Dus als de over te nemen webwinkel geen snelgroeiend bedrijf is, maar een stabiele onderneming met een steady cash flow dan kunt u wellicht toch bij de bank aankloppen. Houdt dan rekening met de persoonlijke borgstelling een langere doorlooptijd voor de aanvraag.
 

Heeft u zelf een financieringsbehoefte en spreekt revenue based financing u aan? Neem dan contact met ons op. Wij ondersteunen u kosteloos in dit traject en zijn in contact met meerdere aanbieders.