De waardering van een webwinkel vindt vaak pas plaats rond een moment van overname: De verkoper wil weten hoeveel hij kan vragen en de koper wil weten hoeveel hij moet bieden. Een goede waardering geeft echter ook nuttige handvatten tijdens de exploitatie van een webshop: de uitkomsten geven namelijk inhoudelijke aanknopingspunten voor de verhoging van de waarde!

Discounted Cash Flow

De meest gebruikte methodiek om waarde te bepalen is de ‘Discounted Cash Flow’: 

Kort samengevat rekent deze methode via de getoonde formule toekomstige vrije kasstromen terug naar de huidige contante waarde, aan de hand van een rendementseis.

Risico & Winst

De essentie van deze formule bestaat uit twee elementen die terug komen als de teller en de noemer. Om de uitkomst van de formule te beïnvloeden dient u deze 2 elementen dus nader te bekijken: De uitkomst valt hoger uit wanneer de teller (de vrije kasstromen) wordt verhoogd, maar uiteraard ook wanneer de noemer (de rendementseis) wordt verlaagd.

De vrije kasstromen worden vooral beïnvloedt door het vergroten van de bedrijfswinst (lagere kosten, meer omzet). De rendementseis wordt vooral beïnvloed door de herstructurering (van de operationele kant) van een webshop. Door verbeteringen aan te brengen in bijvoorbeeld de afhankelijkheden van de shop, wordt een lager risicoprofiel verkregen en daarmee een lagere rendementseis. Het gevolg is een hogere waarde bij gelijkblijvende financiële prestaties. (100 gedeeld door 4 is meer dan 100 gedeeld door 4,5)

Weten wat uw webshop waard is?


Webshophouders die de waarde van hun onderneming willen verbeteren, focussen vaak vooral op het vergroten van de omzet en winst. Dat is zonder meer belangrijk, maar het effect van het verlagen van het risicoprofiel van een onderneming moet niet onderschat worden! In dit artikel zal daarom gekeken worden naar het verhogen van de waarde van jouw webshop door het beïnvloeden van dit risicoprofiel.

Risicoprofiel van de webshop

Het risicoprofiel van een webshop komt tot uiting in de rendementseis. Een shop met een hoger risico vereist simpelweg een hoger rendement op het geïnvesteerde vermogen omdat de kans dat je dit vermogen niet (geheel) terugziet groter is. Het gevolg van deze hogere eis is uiteraard een lagere waarde.

Om tot een rendementseis te komen voor een webshop, is het startpunt een algemene webshoppremie. Deze wordt vervolgens gecorrigeerd voor de specifieke situatie waarin een webshop verkeert. Voor deze correctie wordt een reeks elementen gehanteerd waarop een webshop wordt gescoord. In dit artikel wordt een aantal van de belangrijkste toegelicht. Hier kunt u direct mee aan de slag om de waarde van uw webshop te verhogen.

1. Afhankelijkheid

De afhankelijkheden van een webshop hebben een zeer bepalende invloed op de waarde. De mate van afhankelijkheid wordt onder meer gescoord op:

A - Leveranciersafhankelijkheid: Bent u afhankelijk van een monopolist of zijn er veel leveranciers die vergelijkbare producten kunnen leveren tegen vergelijkbare condities?
B - Trafficsamenstelling: Bent u erg afhankelijk van betaalde bezoekersbronnen waar u weinig controle over heeft of komt het merendeel binnen via eigen kanalen?
C – Eigenaarsafhankelijkheid: Heeft u specifieke kennis over de markt en/of het assortiment, wat moeilijk overdraagbaar is?

2. Historie

Een bekend gezegde is dat historie de beste voorspeller voor de toekomst is. Dat gaat in dusverre op, dat een webshop met een stabiele omzet over een lange periode als minder risicovol kan worden gezien dan een webshop met volatiele omzet over een korte periode. Als voorbeeld: in de zomer van 2017 stonden zowel Tel Sell (met een webshop sinds 1996), als ook een webshop in fidget spinners te koop. (typisch hype product van die zomer) Het zal duidelijk zijn dat Tel Sell met een lange historie en stabiele omzet veel beter scoort op dit element van het risicoprofiel dan de shop in fidget spinners.

D – Orderhistorie: Over welke periode kan de webshop een orderhistorie tonen en is deze stabiel of volatiel?

3. Concurrentievoordelen

In de praktijk zien we de nodige webshops met een generiek assortiment die het moeilijk hebben. Veel webshops met een goede performance beschikken over een specifiek concurrentievoordeel. Dat kan een eigen merk zijn, maar ook specifieke kennis/relaties. Deze hebben (indien overdraagbaar) een positieve invloed.

E – Toetreding barrières: Zijn er barrières waardoor nieuwe toetreders zich moeilijker in de markt kunnen vechten? Dat kunnen exclusieve dealerships of importrechten zijn, maar ook de betere inkoopprijzen die worden verkregen bij toenemend inkoopvolume.

F –Intellectueel Eigendom: Heeft de webshop een gevestigd eigen merk in handen? Klanten kunnen dit merk alleen bij deze shop halen, wat de toekomst beter voorspelbaar maakt en dus een forse invloed heeft op de waarde.

Samen uw risicoprofiel bekijken? Doe de intake:

Opbouw rendementseis

Om tot de rendementseis te komen, wordt ieder element gescoord op een schaal waarvan de schaalgrootte afhangt van het belang dat wordt gehecht aan dit element. (bijvoorbeeld 0-5)

Stel de rendementseis wordt bepaald van een webshop die volledig afhankelijk is van Adwords. Dan zal de rendementseis voor dit element worden gecorrigeerd van 1,20 naar 1,25. Mocht de shop vervolgens afhankelijk zijn van een beperkte groep leveranciers, dan wordt de rendementseis verder gecorrigeerd van 1,25 naar 1,28. Wanneer alle elementen de revue zijn gepasseerd, is de rendementseis vastgesteld.

Conclusie

Door het risicoprofiel van uw webshop te verminderen, valt de waarde te verhogen. Wanneer de behandelde elementen worden verbeterd van een score onder het gemiddelde naar een voldoende score, scheelt dat zomaar 0,1 punt op de rendementseis. Stel dat deze op 1,4 lag en valt te verbeteren naar 1,3, dan stijgt de waarde van de onderneming (grofweg) met 20%!

Deze waarde verhoging valt natuurlijk ook te realiseren door de vrije kasstromen met 20% te verbeteren. Het is aan de ondernemer welk pad of combinatie hiervan hem/haar het meest opportuun lijkt.

Webshop Waarde app

WebshopOvername.nl heeft eind 2017 een app gelanceerd waarmee klanten van Lightspeed en CCV Shop zelf actief op de waarde van hun onderneming kunnen sturen. De app geeft de waarde op ieder gegeven moment weer en voorziet de webshophouder van concrete tips ter verbetering van de webshopwaarde.