Of u nu uw webshop wilt verkopen, een andere shop wilt overnemen of slechts wilt onderzoeken hoe u ervoor staat: Weten wat de bedrijfswaarde van een onderneming is, is op elk moment interessant. De Discounted Cash Flow methode (DCF) is daarvoor één van de meest gebruikte methodieken. 
 

De DCF wordt geprezen om het feit dat er niet alleen naar de historische prestaties van een bedrijf wordt gekeken, maar juist naar de toekomstige vrije kasstromen. En dat is precies waar het de koper omdraait met een aankoop.

Toekomstige cash flow bepaalt de marktwaarde van uw webshop

Een eenvoudige manier om de waarde van een webshop te bepalen is op basis van de zogenaamde intrinsieke waarde. Dit is het totaal van alle bezittingen van de onderneming, verminderd met de schulden die er zijn. Het is echter interessanter om te kijken naar de toekomst, in plaats van de huidige boekwaarde. Welke verdiensten is de webwinkel in staat te genereren in de toekomst? Die waarde berekent u met de DCF-methode. U waardeert hiermee de toekomstige kasstromen en maakt deze contant (omrekenen naar de huidige waarde, ook wel de 'Net Present Value') door te berekenen welke kosten u moet maken om die kasstromen daadwerkelijk te verdienen.

De redenering hierachter is dat 'huidig geld' meer waarde heeft dan 'toekomstig geld'. Bedenk daarbij of u liever nu op dit moment 200 euro in uw zak heeft of dat u die 200 euro pas over een jaar ontvangt, met alle tussenliggende risico’s van dien. Met andere woorden, de toekomstige 200 euro heeft nu op dit moment minder waarde dan de huidige 200 euro in uw zak. Hoeveel minder, dat hangt af van verschillende (deels aangenomen) risicofactoren die we op deze pagina verder zullen toelichten.

(Het verschil tussen de economische waarde (berekend met de DCF) en de intrinsieke waarde wordt overigens ‘goodwill’ genoemd)

Weten waar u staat? Doe de intake:

Waarde vaststellen

Om de bedrijfswaarde te berekenen met de Discounted Cash Flow methode gaan we uit van drie elementen (Tijd, Geld en Onzekerheid) die terugkomen in twee variabelen: De verwachte jaarlijkse vrije kasstromen & De kostenvoet van het geïnvesteerde vermogen. 

1.De verwachte jaarlijkse vrije kasstromen

Met de kasstroom wordt het verschil tussen alle inkomende en uitgaande geldstromen in een bepaalde periode bedoeld. De vrije kasstroom is vervolgens het totaal dat overblijft, of wat een webwinkel aan tekorten heeft, nadat alle noodzakelijke investeringen gedaan zijn om de continuïteit te garanderen. De vrije kasstroom geeft, met andere woorden het aflossingsvermogen weer en vormt de basis voor de economische waarde van een bedrijf.

Er zijn drie verschillende kasstromen:

-De operationele kasstroom
-De kasstroom uit investeringen
-De financiering kasstroom

Een waardering vindt plaats op basis van de operatie van een onderneming en dus op basis van de operationele kasstroom. De kasstroom die investeringen opleveren (bijvoorbeeld vastgoed of aandelen in een andere onderneming) wordt apart gewaardeerd en aan de berekende economische waarde van de operatie toegevoegd.

In formulevorm kan de berekening van de free cash flow als volgt worden weergegeven:

Free cash flow

2.De kosten van het geïnvesteerde vermogen

Om inzicht te krijgen in de bedrijfswaarde, moeten de toekomstige kasstromen worden afgezet tegen de kosten om dit ‘contant’ te maken. Dit doet u door de gemiddelde kosten van het geïnvesteerde vermogen te berekenen. Dit geïnvesteerde vermogen bestaat uit de som van het eigen vermogen en het vreemd vermogen.

De kosten van het vreemd vermogen zijn redelijk eenvoudig te berekenen: dat is de gemiddelde rente die u betaalt over de kort- en langlopende schulden.

De kosten van het eigen vermogen (ook wel de ‘rendementseis’ genoemd) worden berekend aan de hand van de risicoloze rente ('Rf'), vermeerderd met een risico-opslag voor het investeren ('Rm') en een eventuele extra opslag voor het investeren in een kleine onderneming ('Rs'), de zogenaamde ‘small firm premium’ (door ons gehanteerd als 'webshop premium') en een eventuele onderneming specifieke risicofactor ('Ru').

De rendementseis ziet er daarmee bijvoorbeeld als volgt uit: 2% (risicoloze rente) + 5,5% (historisch rendement aandelen) + 12,5% (webshop premium) + 11% (specifieke risicofactor voor de webshop in kwestie) = 31%. Stel dat u als nieuwe eigenaar van een webshop een rendement eist van bijvoorbeeld deze 31%, dan vallen alle webshops met een lager rendement af in uw zoektocht.  

Kosten van het totale vermogen

Wanneer de kosten van het eigen en het vreemd vermogen bekend zijn, moeten deze worden omgerekend naar de kosten van het totale vermogen. Hiertoe berekent u eerst de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Stel dat een webwinkel met 15% vreemd vermogen is gefinancierd, dan rekent u de gemiddelde kostenvoet als volgt uit (uitgaande van bovengenoemde rendementseis van 31% en gemiddelde vreemd vermogen kosten van 6%)

(31% *0.85) + (6% * 0.15)/100 = 27.25%

Weten wat uw webshop waard is?

Bereken uw webshopwaarde

Om nu de marktwaarde te bepalen van de toekomstige kasstromen stelt u de planperiode vast en deelt u de verwachte kasstromen (cash flow) van ieder jaar door de gemiddelde vermogenskostenvoet. Dat ziet er in formulevorm dan als volgt uit:

webshop waarde berekenen

Stel we gaan uit van een planperiode van 3 jaar en op basis van het growing annuity model (Damodaran) van een verkorte restperiode van 2 jaar en de verwachte vrije kasstroom bedraagt in jaar 1 €40.000, jaar 2 €38.000 en jaar 3 €41.000. Dan delen we per jaar de vrije kasstroom door de hierboven genomen gemiddelde kosten van het vermogen (27.25%) tot de macht 1 voor jaar 1, tot de macht 2 voor jaar 2 etc en vervolgens tellen we de uitkomsten voor ieder jaar van de planperiode bij elkaar op. De waarde van deze shop komt op basis van de DCF-methodiek dus uit op +/- €102.750.

Let op: De waarde van eventuele aanwezige voorraad mag u hier niet boven optellen. Voorraad wordt gezien als een bedrijfsmiddel waarmee de vrije kasstromen worden gerealiseerd. Eventuele aanwezige banksaldi mogen wel boven op de waarde worden geteld. Leningen trekt u uiteraard nog van de waarde af.

Bestel hier een uitgebreid rapport met de waardebepaling van uw webwinkel.