Een term sheet is een document dat wordt gebruikt bij de start van onderhandelingen tussen koper en verkoper. Het document wordt vooral veel gebruikt in de wereld van investeerders die in start-ups en scale-ups investeren (venture capital), maar heeft zijn weg ook gevonden naar (webshop)overnames. In dit artikel lichten we toe wat de voor- en nadelen zijn van de term sheet en welke valkuilen u beter kunt vermijden.

Wanneer gebruikt u een term sheet?

In het geval van een overname verloopt het aanbiedingsproces meestal als volgt: de verkoper van een webwinkel, website of een ander type bedrijf plaatst (zelf of via ons) een verkoopprofiel op WebshopOvername.nl. Geïnteresseerde partijen lezen dit anonieme profiel en besluiten contact op te nemen door middel van de bevestiging van een geheimhoudingsverklaring. De verkoper bevestigt deze en opent daarmee als het ware het contact tussen beide partijen.

De koper ziet nu om welke onderneming het gaat. Als de verkoper slim is geweest, heeft deze al een verkoopmemorandum opgesteld en dat document samen met aanvullende documentatie (jaarverslagen bijvoorbeeld) toegevoegd in diens account op WebshopOvername.nl. De koper kan zich nu op efficiënte wijze snel een beeld vormen van het bedrijf te koop. Kopers die na doorname van het verkoopmemorandum nog interesse hebben, treden in contact met de verkoper. 

De daarop volgende contactmomenten kunnen deels plaatsvinden via de inbox van uw WebshopOvername account (voor het stellen van vragen) en daarnaast via een kennismakingsgesprek en een eventueel follow-up gesprek. Sinds medio 2020 zien wij dat veel van deze gesprekken plaatsvinden via video conferences, en dat dit prima werkt.

De verkoper zal in de meeste gevallen met meerdere kopers in gesprek zijn en de verkoper zal dan ook graag zien dat kopers zo snel mogelijk na doorname van het memorandum een indicatieve bieding uitbrengen. Nadat de vragen van de potentiële koper zijn beantwoord, kan de verkoper hem of haar verzoeken om diens indicatieve bieding te bevestigen middels het opmaken en toesturen aan de verkoper van een term sheet

Term sheet - De vorm en opbouw

Een term sheet (ook wel een 'conditiebrief' genoemd) is meestal een aantal pagina's groot en bevat puntsgewijs de belangrijkste voorwaarden van een koper om tot een bedrijfsovername te komen. Het is een uitgewerkte bieding van de koper en is een basis waarop verder kan worden onderhandeld richting het tekenen van een daadwerkelijke overnameovereenkomst (daartussen kan eerst nog een letter of intent worden getekend). Voor de verkoper geeft de term sheet meer houvast en het maakt het vergelijken van de verschillende biedingen ook makkelijker en overzichtelijker.  

Net als de indicatieve bieding is de term sheet in principe nog niet bindend (wel is het belangrijk dat de potentiële koper dit vermeldt in de term sheet die hij of zij opstuurt).  

De term sheet bevat (net als een reguliere brief):
- Een afzender en een ontvanger
- De expliciete benoeming van de bieder en diens bevoegde vertegenwoordigers
- De datum en plaats van opmaak en verzending
- En de handtekening van de bieder

In de term sheet worden condities opgenomen met betrekking tot:
- Een beschrijving van de activa of aandelen waarop de bieding betrekking heeft
- De geboden overnamevergoeding
- Wijze van financiering met eventuele voorbehouden
- De termijn waarin de bieding geldig is en de termijn waarin men de overname zou willen afronden
- Voorbehouden met betrekking tot uitvoering en resultaat van een due diligence
- Overige voorwaarden, condities en voorbehouden die de koper verbindt aan het uitgebrachte bod
- Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Download onze template term sheet.

Voordelen en nadelen van een term sheet

Hoewel het idee van de term sheet is dat deze niet bindend is, is het wel belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan: het document zal immers de basis vormen voor verdere onderhandelingen. Zaken die niet goed worden geformuleerd, condities bij de bieding die niet zijn vermeld of andere onhandigheden kunnen u in een latere fase duur komen te staan. Het is dus belangrijk om over de term sheet goed na te denken en nog geen keuzes te maken die in deze fase niet gemaakt hoeven te worden. Indien gewenst is het natuurlijk altijd mogelijk om een jurist mee te laten kijken in deze fase. 

Aan de andere kant verschaft de term sheet op een snelle en efficiënte wijze duidelijkheid. Zowel voor kopers als verkopers geeft de term sheet handvatten voor vervolgstappen, waarbij de verkoper bovendien het voordeel heeft dat er op basis van de ontvangen term sheets een beter onderbouwde voorkeur kan worden uitgesproken voor een van de partijen.

De term sheet en de intentieverklaring (LOI)

Voor alle duidelijkheid: de term sheet komt dus eerder in het verkoopproces ten tafel dan de LOI en heeft echt een andere functie. De term sheet heeft dan ook een lagere mate van binding en het detailniveau is een stuk lager. Na ontvangst van de term sheet vinden veelal nog onderhandelingen en afstemming plaats voordat partijen het eens zijn over de precieze voorwaarden bij een overname.

Pas op dat moment zal er een letter of intent worden getekend: de intentieverklaring of ook wel LOI. Over de deal is men het dus inhoudelijk eens, enkel de due diligence zal nog moeten uitwijzen of het door de verkoper geschetste beeld daadwerkelijk overeenkomt met de realiteit. Zonder al te veel afwijkingen, zal de LOI inhoudelijk vrijwel gelijk zijn aan de finale overnameovereenkomst waarmee het bedrijf wordt overgedragen: het detailniveau van een LOI is dan ook veel hoger dan dat van een term sheet, en hoewel kopers nog steeds onder een transactie uit kunnen na tekenen van een LOI, is de mate van binding wel hoger. 

Download onze template term sheet.