Een website is niet hetzelfde als een webshop en de waarde wordt dan ook niet volledig op dezelfde wijze bepaald, alhoewel de onderliggende methode wel overeenkomt. In dit artikel zullen we uiteen zetten hoe wij kijken naar website waarde en hoe wij deze waarde vaststellen.
 

Onze artikelen over webshop waarde.

Website verkopen waarde

Waarde is een vooruitkijkend begrip. Dat klinkt in eerste instantie misschien vreemd, maar hiermee wordt bedoeld dat waarde niet moet worden berekend op basis van historische cijfers maar op basis van toekomstige resultaten. Het gevolg hiervan is dat waarde per definitie een subjectief begrip is: niemand weet immers zeker wat toekomstige resultaten van een website zullen zijn. Er komt dus een mening, of wel inschatting, van de waardeerder bij kijken. Dat maakt dat een waardering eigenlijk ook een mening en dus subjectief is.

Dan denkt u wellicht, waarom dan niet waarderen op de historische cijfers: die staan immers vast? Dat is inderdaad zo, maar deze cijfers geven ook geen zekerheid over toekomstige resultaten. En juist deze toekomstige resultaten, daar gaat het om: deze vormen de reden dat de koper bereid is om te betalen voor de overname van een website. De investering die hij bereid is om hiervoor te doen, moet zich terug betalen in de toekomst met de toekomstige resultaten van de website. Met andere woorden: de inschatting van de toekomstige resultaten is essentieel voor het bepalen wat de website waarde is en wat een koper zal willen betalen voor een website.

Tijd, Geld & Risico

Nu we hebben vastgesteld dat waarde moet worden vastgesteld op basis van de verwachte toekomstige resultaten, is de vraag hoe we dat doen. In de markt gaan verschillende vuistregels rond: X keer de winst of de omzet bijvoorbeeld. Hoewel dit zeker zinnige checks kunnen zijn, zouden wij dit geen waardering willen noemen. Veelal worden ze te gesimplificeerd toegepast en wordt er vooral naar het verleden gekeken. De vraag bij deze vuistregels (de 'multiples') is altijd in hoeverre er sprake is van vergelijkbare webwinkels. De ene webwinkel is de andere niet, en de multiple van de ene webshop is ons inziens dan ook niet zomaar van toepassing op de andere. 

Maar hoe moet het dan wel? Ervan uitgaande dat waarde een vooruitkijkend begrip is en dat de essentie van websitewaarde (of meer algemeen: bedrijfswaardering) in 3 elementen zit: Tijd, Geld en Risico, is de Discounted Cash Flow methode de aangewezen methodiek. Niet toevalligerwijs is de DCF binnen het MKB de meest gebruikte wijze waarmee bedrijfswaarde wordt vastgesteld.

We zullen de methode hier niet verder toelichten omdat dit elders in de kennisbank al uitgebreid is gedaan. Wat we nog wel graag toelichten is dat deze methode gericht is op de netto contante waarde van toekomstige vrije kasstromen (zeg 'bedrijfswinsten') aan de hand van een op te stellen risicoprofiel.

Website waarde - de essentie

Voor een juist beeld van de waarde van een website, is het startpunt dus een onderbouwde prognose van de komende jaren. Zelf gaan wij uit van een planperiode van 3 jaar. Reken uzelf hierbij niet te rijk, want de ervaring leert dat groei in de meeste gevallen afvlakt of minder rendabel wordt. Zeker indien u zelf een website verkoopt, ga er dan niet vanuit dat een koper uw hockeystick prognose zonder meer overneemt voor diens eigen waardering.

Uit deze prognose moeten de vrije kasstromen worden bepaald (zeg: bedrijfswinst) en deze moeten vervolgens contant worden gemaakt. De gedachte hierachter is dat €100 in uw zak op dit moment meer waard is dat €100 die u over 2 jaar ontvangt. In deze lijn zijn de winsten die u verwacht van een website minder waard dan een vergelijkbaar bedrag dat nu al op uw bankrekening staat.

De vraag die dan volgt is: hoeveel minder? Dit hangt af van het risico dat u de winst nooit tegemoet zult kunnen zien. Tegenover deze risico's moet een bepaald rendement staan, daarom wordt er ook wel gesproken over de rendementseis. Dus met deze rendementseis rekent u toekomstige winsten terug naar een netto contante waarde: uw website waarde.

Benieuwd wat uw website waard is?

Risico's in website waarde

De rendementseis wordt opgebouwd uit verschillende standaard onderdelen, waaronder risicovrije rentevoet, een marktpremie en een specifieke premie voor de website in kwestie. De eerste zijn standaardelementen, dus we zullen focussen op de premie die we specifiek vaststellen voor de website in kwestie.

Zoals gezegd draaien deze premies om risico's. Wij kijken dan ook vooral naar elementen die de onderzochte website onderscheidt van anderen qua risicoprofiel. Hiervoor wordt een lijst van 15+ onderdelen bekeken die veel te maken hebben met afhankelijkheden:

> Wat zijn de traffic bronnen? En daarmee gerelateerd: hoe is zijn posities in Google en hoe zijn deze opgebouwd.

> Wat is de historie van de website?

> Hoe liggen de afhankelijkheden van de eigenaar en van personeel?

> Wat zijn de vooruitzichten in de branche?

> Op welke wijze verdient de website zijn geld en in hoeverre is dit sustainable voor de nabije toekomst?

> Hoe liggen de afhankelijkheden van monitizing partners?


Uiteraard is iedere website uniek en per keer zullen er specifieke elementen spelen. We kunnen dan ook niet een magische formule delen waarmee u binnen enkele tellen objectief de waarde van een website kunt bepalen. Waarderen is een proces met het nodige handwerk, indien het goed moet worden gedaan.

We hopen met dit artikel daarentegen wel de gedachtengang duidelijk voor u uiteen te hebben gezet. Mocht u hier vragen over hebben, dan zijn wij bereikbaar op 020-2184499.

Bekijk hier alle websites te koop of bereken zelf de waarde van uw website met onze gratis module

Bestel een uitgebreid rapport over de waarde van uw website. 

FAQ website waarde

Hoe wordt de waarde van een website bepaald?

Er zijn betrouwbare, maar complexe methodes om de waarde van een website vast te stellen, zoals de Adjusted Present Value (APV) en Discounted Cash Flow (DCF). Als een snelle berekening gemaakt moet worden zijn er diverse vuistregels die gebruikt kunnen worden. Eén daarvan is door de maandelijkse inkomsten met 24 en 36 keer te vermenigvuldigen. Als de maandelijkse inkomsten van de website dan 10.000 EUR zou zijn, dan zou de waarde volgens deze vuistregel tussen de 240.000 EUR en 360.000 EUR liggen

Welke factoren hebben invloed op de waarde van een website?

Er spelen veel factoren een rol bij het bepalen van de waarde van een website, zoals de nettowinst, de benodigde tijdsinvestering, de bedrijfsstructuur en de uitsplitsing van de diverse verkeersbronnen. Een website die bijvoorbeeld voornamelijk organisch (SEO) verkeer heeft, in plaats van betaald verkeer, zal bijna altijd een hogere waarde hebben vanwege de kosten die gepaard gaan met het inkopen van verkeer.

Een belangrijke aanvulling: uiteindelijk is een website alleen waard wat een koper bereid is te betalen. De waarde wordt slechts gedeeltelijk gestoeld op feiten en voor een ander belangrijk deel door ‘de markt’, wat de kopers er voor willen geven. In werkelijkheid ligt de verkoopprijs van een website meestal tussen de marktwaarde en de waarde die de verkoper bepaalt in.

Welke vuistregels kunnen gebruikt worden om website waarde te bepalen?

Vuistregels kunnen helpen om op een snelle, gemakkelijke manier heel grof de waarde van een website te bepalen. Dit zijn een aantal vuistregels die aangehouden kunnen worden:

  • De maandelijkse inkomsten vermenigvuldigen met 24 en 36. De waarde ligt dan langs deze bandbreedte
  • De omzet van één jaar
  • De nettowinst maal drie

Het is belangrijk om te onthouden dat een vuistregel niet betrouwbaar is. Er worden immers heel veel factoren die wel degelijk van invloed zijn, zoals het toekomstperspectief en de marktomstandigheden, niet meegenomen in deze berekeningen.

Zijn traffic bronnen belangrijk voor de waarde van een website?

Ja, absoluut. De waarde van een website hangt voor een belangrijk deel af van de uitsplitsing van de diverse traffic bronnen. Websites die hun traffic grotendeels zonder directe kosten binnenhalen zijn doorgaans het meest waard. Zo is een website die volledig draait op organisch zoekverkeer meer waard dan een website die flink leunt op Google Ads, Facebook/Instagram Ads, of andere betaalde traffic bronnen. De reden daarvoor is tweeledig: enerzijds gaan er veel kosten gepaard met het inkopen van traffic. Anderzijds is het niet duurzaam: zodra de inkoop stil valt, valt al het verkeer weg. Een website die draait op organisch verkeer is veel duurzamer, omdat het verkeer autonoom zijn weg weet te vinden. Al moet gesteld worden dat ook zoekmachine algoritmes aan verandering onderhevig zijn. Het meest ideaal is dan ook ‘type-in traffic’. D.w.z. bezoekers landen op de website door de naam rechtstreeks in de browser balk in te voeren, doordat zij al bekend zijn met het merk in kwestie.

Is de domeinnaam van een website belangrijk voor de waarde?

De domeinnaam van een website is vooral indirect van invloed op de website waarde. Een goed gekozen domeinnaam is immers voorwaardelijk voor het opbouwen van een goede reputatie bij de gekozen doelgroep en bij het verwerven van een sterke positie in Google. Het resultaat ervan zou een toename van verkeer en commerciële prestaties van de website- en daarmee de website waarde kunnen zijn. Het is tevens belangrijk dat een website goed overdraagbaar is. De domeinnaam, maar ook de hosting en technische infrastructuur moet ‘los te koppelen’ en over te dragen zijn aan een koper. Domeinnamen die schaars zijn, denk bijv. aan drieletterige domeinnamen, of domeinnamen die bestaan uit een generiek woord, zijn op zichzelf wel waardevol. Dit is weer een vakgebied op zich waar zogenaamde ‘domainers’ zich mee bezighouden.

Heeft een website zonder inkomsten waarde?

Een website die geen inkomsten heeft kan natuurlijk wel degelijk waarde hebben. De waarde schuilt dan niet in kapitalisatie vandaag, maar in de toekomst. De vraag die gesteld moet worden is: hoeveel zou deze website in de toekomst kunnen opleveren? Om die vraag te beantwoorden zullen diverse verdienmodellen aan de huidige traffic omvang (en de potentiële omvang) gekoppeld moeten worden. De waarde van een website zonder inkomsten is nog meer afhankelijk van de inschatting van de koper. De koper moet geloven in het toekomstplaatje dat geschetst wordt en het geloof hebben dat er een veelvoud van de aankoopprijs terugverdiend kan worden.

Hoe kan de waarde van een website verhoogd worden?

De waarde van een website kan op een aantal manieren verhoogd worden. Zorg bijvoorbeeld dat de traffic bronnen divers zijn, zodat u niet volledig afhankelijk bent van één bron. Een gezonde mix van diverse kanalen verbetert de duurzaamheid. Zorg dat eventueel gelijknamige domeinnamen op relevante andere landen en extensies (.com, .net, .de, .be) ook in uw bezit zijn. Zo heeft een toekomstige koper geen zorgen over omtrent domeinkapingen. Diversifieer ook uw inkomstenbron. Is uw website bijvoorbeeld volledig afhankelijk van advertenties? Misschien kunt ook merchandise verkopen. Of anderzijds cursussen, denk aan e-books, of vooropgenomen audio en video trainingen. Ook het diversificeren van de inkomstenbron verhoogt de waarde van een website.

Welk type website is het meest waard?

Websites die een consequente inkomstenstroom hebben uit een gediversifieerde inkomstenbron zijn het meest waard. Het verkeer moet dan zoveel mogelijk organisch zijn, eventueel aangevuld met betaald verkeer uit een gebalanceerde mediamix. Het meest ideaal is branded verkeer, ofwel een sterk merk waar mensen proactief naar zoeken. Wanneer een website zich op een specifieke en trouwe doelgroep richt, bijvoorbeeld in een heel specifieke branche, dan draagt dat bij aan het toekomstperspectief. De kans dat er een andere speler komt kijken is dan immers aanzienlijk kleiner.

Wat is het verschil tussen website waarde en webshop waarde?

In de basis is er geen verschil tussen de waarde van een website en de waarde van een webshop. In beide gevallen spelen de historische resultaten een rol en is het toekomstperspectief nog belangrijker: hoe zien de resultaten er de komende drie jaar uit? Een belangrijk verschil tussen de webshops en websites is echter dat een webshop veelal als een winkel fungeert. Er wordt ingekocht tegen een inkoopprijs en verkocht tegen een verkoopprijs. Het verschil daartussen is de marge. Daarmee is het vaak iets gemakkelijker om een ‘multiplier’ los te laten op de resultaten. Bij een website komt de waarde vaak uit advertenties of merchandise en is deze volledig afhankelijk van de traffic die weer afkomt op waardevolle content. Omdat veel bezoekers niet primair komen om iets te kopen is het moeilijker om een multiplier op de resultaten los te laten. De dynamiek is dus iets anders, maar veelal kunnen dezelfde methoden gebruikt worden om de waarde te bepalen.