Waarde is voor iedereen anders. Een bedrijfswaardering is niet anders. Een fan heeft bijvoorbeeld meer geld over voor een concertkaartje dan iemand die geen fan is. Waarde is dus een subjectief begrip. Hoewel er verschillende 'objectieve' waarderingsmethoden zijn die een waarde aan een webshop kunnen hangen, blijft de uitkomst subjectief, omdat het de waardebepaler is die de methode kiest.
 

De essentie van waarde (bedrijfswaardering) zit in de business, niet in het rekenmodel. Maar uiteraard moet er wel gerekend worden om een uitkomst te krijgen. Er zijn diverse methoden om te komen tot een bedrijfswaardering. En niet al die methoden zijn even grondig.

Om te beginnen het volgende: Een koper koopt een webwinkel om er in de toekomst geld mee te gaan verdienen. En alleen als dat meer is dan hij ervoor betaalt maakt hij 'waarde'. Dit is essentieel. 

Waarde wordt gemaakt wanneer de toekomstige verdiensten meer opleveren dan de kosten van het opgeofferde kapitaal.

Bedrijfswaarderingsmethodes webshop verkopen waarde

Kies bij het bepalen van waarde van een webshop voor de juiste methode. Vuistregels als 3x de winst of 1x de omzet geven een eerste inschatting maar kennen wel een grote foutmarge. Dat geldt ook voor methoden die enkel naar boekhoudkundige cijfers uit het verleden kijken zoals intrinsieke waarde en (verbeterde) rentabiliteitswaarde. Deze methoden laten de toekomstige verdiensten buiten beschouwing en vooral de eerste methode pakt bij webshops meestal niet goed uit: de meeste webwinkels hebben immers naast voorraad weinig activa op de balans staan. 

De juiste methoden kijken ook naar de toekomst. Voorbeelden van deze methoden zijn de veelgebruikte Discounted Cash Flow (DCF) en de  Adjusted Present Value (APV) methodes. In bijzondere gevallen wordt er ook gewerkt met de Excess Earnings (EVA) of Real Options (bij grote onzekerheid)

Maar iedere methode moet met wijsheid en kennis van zaken worden toegepast door de 'waardebepaler'.

Benieuwd wat uw webshop waard is?

Waarde is niet gelijk aan prijs

De waarde van een webshop wordt op basis van argumenten berekend. De prijs is het resultaat van onderhandeling, waarbij de waarde vaak als inzet geldt. Toch is waarde bij lange na niet het enige dat bij prijsbepaling van belang is. Er zijn meer factoren die een grote rol spelen. Om dat inzichtelijk te maken, ontlenen we aan Stefan Offringa de volgende ‘formule’:

Overnameprijs = Waarde  x  Beleving koper  x  Onderhandelingspositie  x  Financieringsmogelijkheden koper  x  Voorwaarden deal  x  Fiscaliteit

1 - Waarde: Volgens de genoemde methoden te berekenen.

2 - Beleving koper: Kan worden beïnvloed door bedrijf ‘tip-top’ te presenteren met een duidelijk verkoopdocument en overzichtelijke rapportages.

3 - Onderhandelingspositie: Verbetert door alternatieven te hebben. Haal de druk om te (ver)kopen weg, want gretigheid is duur.

4 - Financiering: Een koper moet het niet alleen voor het bedrijf over hebben, maar de overname ook kunnen financieren. De verkoper kan hier een rol in hebben.

5 - Voorwaarden deal:  Het wisselgeld in de onderhandelingen maar tegelijk soms ontzettend belangrijk.

6 - Fiscaliteit: Zonder meer ontzettend belangrijk. Het heeft een grote impact op de netto prijs die de ondernemer voor zijn bedrijf ontvangt. Maar ook kopers hebben baat bij een goede fiscale structuur.

Bovenstaande ‘formule’ is niet sluitend, maar illustreert wel dat het belang van de waarde niet moet worden ‘overgewaardeerd’. Er zijn veel meer zaken van belang. Een ander element in de boodschap is dat alle genoemde punten beïnvloedbaar zijn en dat je waarde dus kunt maken. Essentieel is hier tijdig mee te beginnen.

Voor meer inhoudelijke artikelen over het waarderen van webshops leest u verder in onze kennisbank.

Bestel een uitgebreid rapport over de waarde van uw webshop. 

FAQ webshop waarde

Hoe wordt de waarde van een webshop bepaald?

Er is niet één methode om de waarde van een webshop te bepalen. In plaats daarvan zijn er veel verschillende methodes om de waarde te bepalen. Die methodes lopen uiteen van simpele vuistregels tot complexe modellen. Om de waarde te bepalen spelen een aantal factoren een rol: de grootte van de webshop, de omzet en de winst, het toekomstperspectief, de marktomstandigheden, eventuele voorraden en personeel. Al deze factoren bij elkaar tellen op tot de waarde van de webshop. Deze kunnen verwerkt worden in modellen zoals de Discounted Cash Flow methode of de Adjusted Present Value. Een minder betrouwbare methode is een vuistregel, zoals drie keer de jaarlijkse winst of één keer de omzet. De waarde van de webshop is niet per se de prijs die een koper ervoor wilt betalen.

Wat is een Discounted Cash Flow waarde (DCF)?

Discounted Cash Flow (DCF) is een waarderingsmethode die de waarde van een investering schat aan de hand van de verwachte toekomstige kasstromen. Met de DCF methode is het mogelijk om de waarde van een investering van vandaag te bepalen, op basis van projecties van hoeveel geld die investering in de toekomst zal opleveren. Deze methode is dan ook populair, omdat niet alleen naar de historische prestaties van een webshop wordt gekeken, maar ook naar de toekomstige vrije kasstromen.

Wat is een Adjusted Present Value (APV)?

Zoals de naam al verraadt wordt bij de Adjusted Present Value (APV) naar de netto contante waarde (de NPV) gekeken. Deze wordt aangevuld met de contante waarde van de kosten van financiering. De berekening van de waarde van een webshop volgens de APV methode bestaat uit twee onderdelen. Net als bij de Discounted Cash Flow methode wordt de waarde van de operationele activiteiten berekend. Daarna wordt echter ook de waarde van het belastingvoordeel, dat is verbonden aan de financiering met rentedragende schulden, berekend. Dit wordt de 'taxshield' genoemd. Met het gebruik van de APV methode is goed inzicht te verkrijgen in de oorsprong van de waarde van de onderneming. Bovendien wordt goed duidelijk wat de effecten zijn van een veranderende financieringsstructuur.

Wat is de intrinsieke waarde van een webshop?

De intrinsieke waarde van een webshop is het verschil tussen de totale actuele waarde van de activa en de marktwaarde van het vreemd vermogen. De intrinsieke waarde is gelijk aan het eigen vermogen van de onderneming. De intrinsieke waarde is relatief gemakkelijk vast te stellen en wordt ook wel aangeduid als het 'zichtbare eigen vermogen'. Wanneer de waarde van een webshop bepaald wordt aan de hand van de intrinsieke waarde, dan gaat die waarde dus uit van de boekhoudkundige waarde van de webshop. Deze waarde staat vermeld op de boekhoudkundige balans in de jaarrekening onder het eigen vermogen: gestort kapitaal, reserves, ect. Deze boekhoudkundige waarde is vooral een resultaat van een administratief proces en is daarom weliswaar een gemakkelijke, maar geen betrouwbare methode om tot de waarde van een webshop te komen.

Hoe werkt de (verbeterde) rentabiliteitswaarde?

De rentabiliteitswaarde wordt ook wel 'rendementswaarde' genoemd. Deze methode is uitsluitend gebaseerd op de winstgevendheid, het financiële rendement van de onderneming. Het eigen vermogen wordt daarbij buiten beschouwing gelaten. De verbeterde rentabiliteitsmethode combineert de normale rentabiliteitsmethode met de methodiek van de intrinsieke waarde van de webshop. Hierbij wordt juist wél naar het eigen vermogen gekeken. De rentabiliteitswaarde wordt dan aangevuld met een eventueel overschot aan eigen vermogen van de onderneming.

Wat is een webshop zonder winst waard?

Voor de meeste webshops speelt de winst een belangrijke rol in het bepalen van de waarde. Als een webshop geen winst maakt is het bepalen van de waarde meer gebaseerd op de potentie. Er kan dan gekeken worden naar de marktomstandigheden (vraag en concurrentie), huidig en potentieel bezoek en de mogelijke groei van de omzet. Door hier prognoses van te maken kan alsnog tot een waarde worden gekomen. De uiteindelijke prijs die de koper betaalt zal dan ook grotendeels gebaseerd zijn op het vertrouwen in die potentie.

Hoe kan ik zelf de waarde van een webshop bepalen?

De waarde van een webshop is het meest betrouwbaar vast te stellen door het gebruik van complexere methodes, zoals de Adjusted Present Value (APV) of Discounted Cash Flow (DCF). Daarvoor dient u echter ook volledige inzage in de financiële gegevens te hebben. Wanneer u dat niet heeft kunt u minder betrouwbare, maar eenvoudige vuistregels gebruiken:

  • Vermenigvuldig de nettowinst met drie
  • Neem de omzet van één jaar als waarde
  • Vermenigvuldig de EBIT met vijf of de EBITDA met vier

Wat is er belangrijk voor de waarde van een webshop?

De historische financiële prestaties van een webshop zijn bij de meeste waarderingsmethodes een belangrijk uitgangspunt om tot een waardebepaling te kunnen komen. Afhankelijk van de waarderingsmethode die gebruikt wordt kunnen ook andere factoren meegenomen worden, zoals de kosten van financiering bij de Adjusted Present Value (APV) of verwachte toekomstige kasstromen bij de Discounted Cash Flow (DCF) methode. Het is belangrijk om de onderliggende gegevens van elke methode goed te kunnen onderbouwen. Een boekhouding die op orde is en een historische dataset voor de webshop zijn dan ook van groot belang om een betrouwbare waarde vast te stellen. Misschien nog belangrijker is echter het toekomstperspectief: hoe ziet de toekomst van de webshop eruit? Welke resultaten kunnen er, deels gebaseerd op het verleden, in de toekomst behaald worden? Een goede onderbouwing van dat toekomstperspectief is minstens even belangrijk als het historisch resultaat.

Kan een webshop getaxeerd worden?

Net zoals de meeste objecten kan ook een webshop getaxeerd worden. Dit kan door het gebruik van vuistregels, zoals de nettowinst met drie vermenigvuldigen, maar dit leidt niet tot een betrouwbare waarde. Door een waarderingsmethode toe te passen, zoals de Discounted Cash Flow (DCF), is het mogelijk om tot een betrouwbare waarde te komen. Deze waarde kan eventueel door een accountant gecontroleerd en onderschreven worden, maar ook een potentiële koper zal in de due diligence fase de kans krijgen om de cijfers te controleren.

Hoe kan de waarde van een webshop verhoogd worden?

De waarde van een webshop kan verhoogd worden door de verschillende elementen van onderliggende waarderingsmethodes te verbeteren. De actuele en historische financiële resultaten zijn voor bijna elke waarderingsmethode van belang. Zorg er dan ook voor dat die er zo goed mogelijk uit zien. Zo kunt u stappen ondernemen om de winst te maximaliseren en eventuele obstakels voor potentiële kopers, zoals langlopende contracten, weg te nemen. Hoe beter de onderliggende cijfers, zoals de omzet, de winst, het eigen vermogen en vreemd vermogen, hoe hoger de waarde wordt. Zorg er ook voor dat u de toekomstige resultaten van de webshop goed kunt onderbouwen. Welke resultaten verwacht u, gebaseerd op historische resultaten, marktomstandigheden en concurrentie? Als er aantoonbaar kansrijke mogelijkheden voor de webshop zijn, dan kunt u een hogere waarde beargumenteren en uiteindelijk een meer bevredigende verkoopprijs realiseren.

 

Bekijk hier alle webshops te koop of bereken zelf de waarde van uw webwinkel met onze gratis module